guba. značenje

guba. 1. bot naziv za više vrsta gljiva iz rodova Fomes, Polyporus, Trametes s drvenastim ili kožastim plodištima; saprofiti ili paraziti na drveću. 2. med → lepra.