grivenik značenje

grivenik, rus. sitni novac od 10 kopejki, kuje se od 1699., u SSSR-u od 1924.