glacio- značenje

glacio- (lat.), predmetak u složenicama: koji se odnosi na led.