gezi značenje

gezi (niz. gensen, možda od franc. gueux: prosjak, golać), borci protiv španj. vlasti u Nizozemskoj; njihove gerilske akcije na kopnu i prepadi na moru 1567–72. doveli su do općega oslobodilačkoga rata.