germanizam značenje

germanizam, lingv riječ ili konstrukcija kojega germ. jezika, najčešće njemačkoga, u njemu samome ili preuzeta u neki dr. jezik, odn. načinjena prema germ. jeziku.