gerijatrija značenje

gerijatrija (grč.), dio medicine koji se bavi proučavanjem, sprječavanjem i liječenjem staračkih bolesti; → gerontologija.