geografska lingvistika značenje

geografska lingvistika ili lingvistička geografija, oblik dijalektologije koji proučava teritorijalnu raširenost onih elemenata jezika koji određuju njegove dijalektalne oblike; građu prikupljenu na terenu sinoptički prikazuje na kartama atlasa.