generalbas značenje

generalbas (tal. basso continuo), naziv za basovu dionicu, tj. harmonijsku ili akordičku podlogu višeglasne (pol.foničke) skladbe, koja se u doba baroka (17. st. i prva pol. 18. st.) bilježila na poseban način, tako da je izvoditelj generalbasa (ob. čembalo ili orgulje) morao na temelju zabilježenih elemenata improvizirati čitavu harmonijsku osnovu skladbe. Prema toj se praksi gdjekad čitavo razdoblje naziva epohom generalbasa.