galicizam značenje

galicizam (franc.), riječ ili izričaj posebice svojstven franc. jeziku; franc. riječ ili izraz u dr. jeziku, odn. riječ ili izričaj u nekom jeziku načinjeni prema duhu francuskoga.