gabro značenje

gabro (tal.), dubinska eruptivna stijena, tamne boje, sastavljena od bazičnih plagioklasa i piroksena; upotrebljava se u građevinarstvu, za ukrasne ploče i nadgrobne spomenike.