funkcija značenje

funkcija (lat.). 1. Djelovanje, djelatnost, rad, radnja, služba, posao, dužnost. 2. mat ovisnost neke veličine (zavisne promjenljive veličine, zavisne varijable) o nekoj drugoj (ili više njih) veličini (nezavisnoj promjenljivoj veličini, nezavisnoj varijabli); često se može zorno predočiti grafički u nekom koordinatnom sustavu. 3. lingv f. jezičnog elementa jest uloga što je neki element (fonem, morfem, riječ, sintagma) obavlja u strukturi izričaja; u glosematici, f. označuje uzajamnu svezu, odnos između dvaju elemenata; funkcije jezika jesu komunikacijska (ujedno glavna), ekspresivna, estetska, referencijalna (kognitivna, denotativna), funkcija oslonca mislima, imperativna, injunktivna, emotivna, konativna, fatička, metalingvistička, poetička; primarne f. (monema) u jeziku jesu one kojima se konstituira rečenica; supr neprimarne f.