Francuzi značenje

Francuzi (franc. les Français), romanski narod naseljen pretežito u Francuskoj (o. 55 mil. pripadnika); izvan Francuske ima ih najviše u Kanadi (o. 6,3 mil.) i SAD (o. 1,8 mil.) te u franc. prekomorskim departmanima i bivšim kolonijama. Pretežito su rimokatolici. Prvobitnu jezgru sačinjavali su Kelti, koji su nakon rim. osvajanja Galije romanizirani. Infiltracija Franaka od 3. st. dalje izvršila je odlučujući utjecaj na formiranje franc. naroda i dala mu sadašnje ime. Keltski element najbolje je zastupljen kod Bretonaca (doseljenih s brit. otoka u 5. st.), normanski u Normandiji, predindoeuropski u JZ Francuskoj (Baski).