fotoefekt značenje

fotoefekt, pojava pri uzajamnom djelovanju svjetlosti i tvari na koju ona pada (npr. fotoelektrični efekt, fotoluminescencija); izbacivanje elektrona iz atoma.