Forain značenje

Forain, Jean-Louis (1852–1931), franc. slikar i grafičar; autor duhovitih polit. karikatura.