fizika značenje

fizika (grč.), prirodna znanost koja se bavi materijom, gibanjem, energijom i međudjelovanjem. Osnovni su postupci istraživanja pokusi (eksprimentalna f.) i mat. obradba pretpostavki ili rezultata mjerenja (teorijska f.). Teorija koja dobro predviđa rezultate pokusa u širem području fizike predstavlja fizikalni zakon. Fizikalni zakoni izražavaju se u mat. obliku. Grane: mehanika, termodinamika, elektromagnetizam, f. čvrstoga stanja, f. elementarnih čestica, f. gravitacije.