fito- značenje

fito- (grč.), predmetak u složenicama; biljni, koji se odnosi na biljke.