fiksan značenje

fiksan (lat.), određen, čvrst, stalan; fiksna ideja, opsesija, misao koja se nametnula svijesti i nekoga trajno progoni; fiksni telefon, neprenosivi telefonski aparat sa zidnim priključkom.