Fiedler značenje

Fiedler, Konrad (1841–95), njem. estetičar i teoretičar lik. umjetnosti. Smatra da pojam lijepoga treba lučiti od umjetničkoga. Spisi o umjetnosti.