feromagnetizam značenje

feromagnetizam (lat.+grč.), pojava snažnoga magnetiziranja pojedinih materija koje nisu sastavljene od feromagnetnih elemenata. F. je trajan, gubi se samo na višim temperaturama (→ Curieova temperatura); usp. paramagnetizam, dijamagnetizam.