federacija značenje

federacija (lat. foedus: savez), oblik drž. poretka; u federativnoj (saveznoj) državi federalne jedinice (države, republike, zemlje, kantoni, pokrajine) imaju poseban položaj i prava (vlastiti ustav, zakonodavstvo, upravu i sudstvo, polit. i kult. samostalnost).