farmakologija značenje

farmakologija, grana medicine, znanost o djelovanju lijekova na živi organizam; eksperimentalna f. pomoću biol., kem. i fiz. metoda ispituje promjene na organizmu, nastale od lijekova ili toksičnih tvari (→ toksikologija).