Europski sud za ljudska prava značenje

Europski sud za ljudska prava, sud osnovan 1959. u okviru Vijeća Europe na temelju odredaba Konvencije o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda iz 1950. Reformiran je 1998; sjedište mu je u Strasbourgu. Prosuđuje kršenja prava čovjeka zajamčena Konvencijom ili protokolima uz nju.