Europska unija značenje

Europska unija (engl. European Union, EU), višedržavna eur. organizacija radi nadnacionalne gospodarstvene i polit. integracije. Nastala je sporazumom država članica → Europske zajednice (→ Europska ekonomska zajednica), postignutom 1992. u Maastrichtu (stupio na snagu 1993). Sporazumom je predviđeno stvaranje ekon. i monetarne unije (→ Europska monetarna unija), jedinstvene valute (→ euro), zajedničke vanjske i sigurnosne politike te obrane. Obuhvaća 12 država dotadašnje Europske zajednice (Belgiju, Dansku, Francusku, Grčku, Irsku, Italiju, Luksemburg, Nizozemsku, Njemačku, Portugal, Španjolsku, Veliku Britaniju), Austriju, Finsku i Švedsku (od 1995), te Cipar, Češku, Estoniju, Letoniju, Litvu, Madžarsku, Maltu, Poljsku, Slovačku i Sloveniju (od 2004). Glavne ustanove: Europska komisija kao izvršna vlast (vlada); Vijeće EU-a kao tijelo sastavljeno od ministara (Ministarsko vijeće) te premijera ili predsjednika država članica (Europsko vijeće); Europski parlament sa 626 zastupnika 1999–2004 (broj zastupnika država članica određen je prema njihovoj ekon. snazi, veličini i broju stanovnika); Europski sud pravde (najviša pravosudna instanca EU-a); Revizorski sud (zadužen za ispravnost financijskoga poslovanja te za prihode i rashode EU-a).