erg značenje

erg, stara jedinica energije i rada; erg = 10–7 J.