elementarna analiza značenje

elementarna analiza, određivanje postotka pojedinih kem. elemenata u org. tvarima; pokazuje odnos broja pojedinih elemenata u molekuli org. spoja (ali ne i relativnu molekularnu masu).