električni potencijal značenje

električni potencijal, omjer između potencijalne energije el. naboja u nekoj točki el. polja i toga naboja. SI jedinica e. p. je volt (V).