električni otpor značenje

električni otpor, svojstvo materijala da se suprotstavlja prolazu el. struje; može biti uzrokovan ili sudaranjem elektrona s česticama materije (omski otpor, koji se naziva i radni otpor jer pretvara el. energiju u toplinu, snagu, svjetlo), ili induktivitetom i kapacitetom strujnoga kruga (induktivni otpor ili induktancija, odn. zajedno čine jalovi otpor ili reaktanciju). Ukupni otpor kruga toku izmjenične struje naziva se impedancijom; SI jedinica e. o. je om (Ω).