Einhard značenje

Einhard (Einhartus, Eginardus) (o. 770–840), franački povjesničar i graditelj. Suradnik i biograf Karla Velikoga te savjetnik Ludovika Pobožnoga, sudionik u ranoj karolinškoj renesansi i polit.-diplomatskim zbivanjima u franačkoj državi; vodio gradnju Karlova dvora, crkve u Aachenu, Steinbachu i dr. Anali Franačkoga Kraljevstva. život Karla Velikoga; Pisma.