dual značenje

dual (lat.), lingv dvojina, gramatički broj (različit od jednine i množine) koji u deklinaciji i konjugaciji kazuje da su 2, katkada 3 ili 4 bića odn. predmeta združena (npr. hrv. dva/tri/četiri čovjeka prema jedan čovjek ili pet ljudi).