doznačnica značenje

doznačnica, isprava kojom se nekomu nalaže da trećoj osobi plati određenu svotu novca, ili da uruči neku količinu robe. Izdavatelj d. je asignant, onaj koji plaća asignat, a onaj u čiju se korist isprava izdaje remitent.