doza značenje

doza (grč.). 1. Određena količina neke tvari (os. lijeka ili otrova) koja se unosi u organizam u određenom vremenu; maksimalna d., najveća dopuštena količina lijeka koja još nema otrovan učinak; veća od nje je toksična d., a smrt uzrokuje letalna doza. 2. fiz općenit naziv za energiju koju zračenje predaje tvari; posebne vrste: apsorbirana, ekvivalentna, efektivna, letalna d. i dr.