doktrina značenje

doktrina (lat.), naučavanje, nauk; skup načela, teorijâ neke filoz. škole, stranke, crkve; doktrinar, osoba koja se slijepo drži neke teorije ne obzirući se na stvarnost; pedant.