Dobrićević značenje

Dobrićević, Dobrić (Boninus de Boninis) (1454–1528), hrv. tiskar. Rodom s Lastova, djelovao u Mlecima; sačuvano oko 50 njegovih izdanja.