divizija značenje

divizija (lat.). 1. Dijeljenje, podjela. 2. Najviša voj. taktička jedinica; sastoji se od 3–4 pukovnije ili brigade; vrste: d. kopnene vojske, oklopna, zračno-desantna, mornarička, topnička d. i dr.