disperzija značenje

disperzija (lat.). 1. Raspršenje, rasap, rasipanje. 2. kem smjesa u kojoj su jedna ili više tvari raspršene u nekoj drugoj tvari u obliku sitnih čestica; gl. vrste: otopine, suspenzije, emulzije, koloidne otopine, aerosoli, pjena. 3. fiz raspršenje zračenja pri uzajamnom djelovanju s tvarima; d. je različita za različite valne duljine zračenja, odn. različite energije fotona ili čestica, npr. spektar boja nastao lomom bijele svjetlosti kroz prizmu.