dioksidi značenje

dioksidi (grč.), kem anorg. spojevi jednoga atoma nekoga elementa sa dva atoma kisika, npr. ugljikov dioksid CO2; → oksidi.