dija- značenje

dija- (grč. dia-), predmetak u složenicama: pro-, među-.