diftong značenje

diftong (grč.), dvoglas, 2 samoglasnika izgovorena u jedan mah (kao 1 slog), pri čemu je jedan (jezgra sloga) pravi samoglasnik (čisti glas), a drugi polusamoglasnik (glas s elementima šuma), npr. ai, ei, oi, ui, au, eu, ou itd.