diferencijalna geometrija značenje

diferencijalna geometrija, mat. disciplina u kojoj se s pomoću diferencijalnih jednadžbi, diferencijalnoga i integralnoga računa istražuju svojstva krivulja i površina.