dielektroforeza značenje

dielektroforeza (grč.), gibanje neutralnih polarizabilnih čestica pod utjecajem nehomogenoga el. polja; d. je separacijska tehnika, te uključuje filtraciju, karakterizaciju, orijentaciju i dr.; primjenjuje se u istraživanju i rukovanju biološkim, koloidnim i mineralnim materijalima.