dielektričnost značenje

dielektričnost ili električna permitivnost, omjer između gustoće el. toka i jakosti el. polja; SI jedinica d. je farad po metru (F/m). D. vakuuma je jedna od temeljnih prirodnih konstanti, ε0 = 8,854 F/m. Relativna d. je omjer između d. nekoga sredstva i d. vakuuma.