di- značenje

di- (grč.), predmetak u složenicama: dvo-.