Detoni značenje

Detoni, Marijan (1905–81), hrv. slikar i grafičar; nakon rada u duhu »Zemlje« usmjeruje se sve više kolorizmu, a od 1950-ih ekspresionističkom izrazu; često obrađivao teme iz II. svj. rata.