demodulacija značenje

demodulacija.(franc. iz lat.), postupak izdvajanja informacije iz moduliranoga signala, npr. odvajanje moduliranih titraja od radio valova nositelja u radioprijamnicima. supr modulacija.