demo- značenje

demo- (grč.), predmetak u složenicama: narod.o-, narodni, koji se odnosi na narod.