demi- značenje

demi- (franc.), predmetak u složenicama: polu-.