Decembrio značenje

Decembrio, Pier Candido (1392–1477), tal. humanist i političar; njegova korespondencija daje dragocjene podatke o polit. i kult. prilikama quattrocenta.