De Valera značenje

De Valera, Éamon (1882–1975), irski političar. Kao predsj. vlade (1932–48) postupno kida veze Irske s brit. krunom i osigurava neovisnost; proglasio neutralnost Irske u II. svj. ratu. Ponovno premijer 1951–54. i 1957–59. kada je izabran i za predsj. republike (do 1973).