datumska granica značenje

datumska granica, konvencionalna linija na kojoj se po međunar. sporazumu iz 1883. mijenja datum prilikom putovanja preko Tihoga oceana; podudara se uglavnom sa 180. meridijanom I (odn. Z) od Greenwicha.