Celje značenje

Celje, grad na Savinji u S Sloveniji; 42 155 st. Kazalište, muzej. Metalna, kem., prehr. i drvna ind. – Prapov. naselje; u rim. doba municipij Celeia. Slaveni ga zauzeli u sredini 6. st.; od 14. st. posjed celjskih grofova (1451. grad), 1456. baštinili ga Habsburgovci.